Sofbox 60x60cm

Sofbox 60x60cm

Giá thuê: 100.000 đ/ngày

Bao gồm:
- Sofbox 60x60
- Standy
- Trigger 602 ( 01 phát 01 nhận )