Carl Zeiss Prime 6 lens ZF

Carl Zeiss Prime 6 lens ZF

Giá thuê: 1.500.000 đ/ngày

Bao gồm:
- Carl Ziess ZF 18mm F3.5
- Carl Ziess ZF 35mm F2.0 
- Carl Ziess ZF 50mm F1.4 
- Carl Ziess ZF 50mm F2.0 Marko 
- Carl Ziess ZF 85mm F1.4 
- Carl Ziess ZF 100mm F2.0 Marko